Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

  O zaświadczenie zawnioskuj elektronicznie w e-Urzędzie Skarbowym. Sprawdź, jakie to proste."  Zaświadczenia (podatki.gov.pl)

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności przepisy następujących aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
  • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  • Zarządzenie  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji  skarbowej,urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych;
  • Zarządzenie Nr 3 Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie prowadzenia rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sądów administracyjnych;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;
  • Regulamin organizacyjny Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

  Sprawy w urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu zasad wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej.
  Zgodnie z Ordynacją podatkową załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 139 § 1 Op).
  Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę, lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie. (art. 139 § 2).
  W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie urząd ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 § 1 Op). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 § 4 Op).
  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do organu wyższego stopnia , tj. do Ministerstwa Finansów (art. 141 §1 Op). Postępowanie wszczynane jest na wniosek strony lub z urzędu. Przy postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem organu pierwszej instancji, który tę decyzję wydał.
  Sprawy załatwiane są w formie pisemnej. Uprawnienia do podpisywania pism określa Regulamin organizacyjny Organu.

  Składanie skarg i wniosków w Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

  Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

  • pisemnie na adres: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, ul. Warmińskiego 18, 85-950 Bydgoszcz

  • za pośrednictwem ePUAP

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ias.bydgoszcz@mf.gov.pl

  • faksem na numer: 52 58 56 114 lub 52 32 29 960

  • osobiście w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

  Klienci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są codziennie przez pracowników Działu Kontroli Wewnętrznej w godzinach 7.00 - 15.00 w budynku Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, przy ul. Marcinkowskiego 7 (Sekretariat - tel. 52 32-56-113).

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy lub wyznaczony przez niego Zastępca, w sprawach skarg i wniosków przyjmuje klientów po godzinach pracy w każdą środę do godziny 17.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu w sekretariacie Izby ( tel. 52 58-56-102), w budynku przy ul. Warmińskiego 18 w Bydgoszczy.

  Skargi i wnioski zarówno te nadesłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania.

  Krajowy Telefon Interwencyjny Krajowej Administracji Skarbowej (KTI KAS)

  KTI KAS jest formą komunikacji, umożliwiającą klientom przekazywanie opinii i informacji na temat:

  • naruszeń przepisów prawa podatkowego

  • funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej

  Numer Krajowego Telefonu Interwencyjnego Krajowej Administracji Skarbowej oraz adres internetowy są jednolite na terenie całego kraju. Połączenie telefoniczne jest bezpłatne.
  nr telefonu: 800 060 000
  adres e-mail: powiadomKAS@mf.gov.pl
  Krajowy Telefon Interwencyjny Krajowej Administracji Skarbowej czynny jest całą dobę.
  Zarówno telefon interwencyjny, jak i adres e-mail umożliwiają całkowicie anonimowe przekazanie informacji.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.02.2017 Data publikacji: 24.02.2017 10:49 Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2023 13:58
  Autor: Maciej Cichański Osoba publikująca: Maciej Cichański Osoba modyfikująca: Beata Kręciszewska
  Rejestr zmian