Przedsiębiorstwo w spadku i zarządca sukcesyjny

  Przedsiębiorstwo w spadku i zarządca sukcesyjny

  Przedsiębiorstwo w spadku i zarządca sukcesyjny

  W dniu 25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.
  Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych dla płynnej kontynuacji działalności wykonywanej wcześniej przez zmarłego przedsiębiorcę - osobę fizyczną - po jej śmierci, do czasu ustalenia następców prawnych przedsiębiorcy i rozstrzygnięcia o dalszych losach przedsiębiorstwa. Ustawa reguluje w związku z tym zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który wykonywał we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.
  Korzystanie z rozwiązań przewidzianych w ustawie jest w pełni dobrowolne.


  Od przedsiębiorcy, a po jego śmierci - od jego następców prawnych, właścicieli przedsiębiorstwa będzie zależało, czy chcąc zapewnić ciągłość działalności przedsiębiorstwa, skorzystają oni z objętych ustawą narzędzi, w szczególności, czy ustanowiony zostanie zarząd sukcesyjny.


  Dodatkowym celem regulacji jest wzmocnienie ochrony praw osób trzecich, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim pracowników, kontrahentów, konsumentów i innych podmiotów współpracujących z przedsiębiorcą.
  W myśl zapisów ustawy z 5 lipca 2018 r. do ustanowienia zarządu sukcesyjnego konieczne jest:

  • powołanie zarządcy sukcesyjnego;
  • zgoda osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji;
  • dokonanie wpisu do CEIDG.

  Zarządcą będzie mógł być każdy, kto ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie ma orzeczonego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
  Zarządcą będzie mógł być wcześniej powołany prokurent, jak również jeden z właścicieli przedsiębiorstwa w spadku.
  Jeżeli przedsiębiorca za życia nie powoła zarządcy sukcesyjnego, będzie mógł to zrobić małżonek przedsiębiorcy, spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny.
  Zarządca sukcesyjny działa na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku.
  Ustawa ta przewiduje uprawnienie do dokonywania tzw. czynności zachowawczych, bowiem przyjmuje się, że w okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, małżonek lub prawdopodobny spadkobierca przedsiębiorcy albo zapisobierca windykacyjny nabywający przedsiębiorstwo mogą dokonywać czynności koniecznych do zachowania majątku przedsiębiorstwa w spadku lub  możliwości prowadzenia tego przedsiębiorstwa.