Status prawny Izby Administracji Skarbowej

  Status prawny Izby Administracji Skarbowej

  Status prawny Izby Administracji Skarbowej

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej jest organem administracji rządowej niezespolonej, podlegającym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz organem Krajowej Administracji Skarbowej.

  Dyrektora izby administracji skarbowej powołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Dyrektor izby administracji skarbowej jest organem wyższego stopnia w stosunku do naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celno-skarbowego.

  Dyrektor izby administracji skarbowej wykonuje swoje zadania przy pomocy izby administracji skarbowej.

  Zakres działania, terytorialny zasięg oraz organizację Izby Administracji Skarbowej określają w szczególności:

  1. ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  2. ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej;
  3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  4. zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów;
  5. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia  24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
  6. Regulamin organizacyjny Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

  W sprawach organizacyjno-finansowych obejmujących obsługę finansową i kadrową, zarządzanie majątkiem, remonty i inwestycje, zamówienia publiczne, obsługę informatyczną, audyt wewnętrzny, kontrolę zarządczą, komunikację, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, ochronę osób i mienia bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę przeciwpożarową, Izba Administracji Skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędem celno-skarbowym tworzy jednostkę organizacyjną.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.02.2017 Data publikacji: 24.02.2017 11:28 Data ostatniej modyfikacji: 19.11.2019 09:40
  Autor: Maciej Cichański Osoba publikująca: Maciej Cichański Osoba modyfikująca: Edyta Muszyńska
  Rejestr zmian