Zasady udostępniania informacji publicznej

  Zasady udostępniania informacji publicznej

  Zasady udostępniania informacji publicznej

  Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej są udostępnione na wniosek. Wniosek po wypełnieniu należy przesłać na adres poczty elektronicznej urzędu lub listownie.

  Urząd udostępnia informację na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w poniższych przepisach:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • Zarządzenie  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej.

  Udostępnienie informacji na wniosek następuje, co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

  W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

  W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających udostępnienie informacji publicznej zgodnie ze złożonym wnioskiem z powodu ograniczonych środków technicznych, urząd powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji wskazując jednocześnie sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona.

  Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone.

  Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez urząd następuje w drodze decyzji.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.03.2015 Data publikacji: 28.03.2015 10:00 Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2021 08:55
  Autor: Maciej Cichański Osoba publikująca: Maciej Cichański Osoba modyfikująca: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska
  Rejestr zmian