Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Tryb działania naczelnika urzędu skarbowego określają następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;
  • Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego;
  • Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
  • Ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy;
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego;
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
  • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe;
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych;
  • Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
  • Rozporządzenie Ministra Finansów 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa;
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku;
  • Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów;
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.05.2015 Data publikacji: 27.05.2015 15:16 Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2021 14:06
  Autor: Maciej Cichański Osoba publikująca: Maciej Cichański Osoba modyfikująca: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska
  Rejestr zmian