Wnioski o ulgi w spłacie zobowiązań

Podanie o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego składa się do Naczelnika Trzeciego  Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, który jest właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy.

- miejsce złożenia: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

     ul. Tadeusza Rejtana 5

         85-032 Bydgoszcz

- forma wniosku: papierowa lub elektroniczna za pośrednictwem platformy e-PUAP,

- we wniosku należy wskazać: rodzaj wnioskowanej ulgi (raty, umorzenie, odroczenie), rodzaj podatku, rok którego podatek/zaległość dotyczy (w przypadku podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego-płatnik-należy  wskazać również miesiąc), kwotę podatku lub kwotę zaległości podatkowej oraz odsetek  naliczonych na dzień złożenia wniosku, przyczynę powstania zaległości podatkowej. Wniosek należy uzasadnić wskazując przesłanki „ważnego interesu podatnika" lub „interesu publicznego" uzasadniające konieczność ubiegania się o ulgę w spłacie. W przypadku ubiegania się o ulgę w formie rat należy wskazać ilość wnioskowanych rat, termin ich płatności oraz uprawdopodobnić możliwość regulowania wnioskowanych rat.
W przypadku ubiegania się o ulgę w formie odroczenia należy wskazać termin wnioskowanego terminu odroczenia (datę) oraz uprawdopodobnić możliwość uregulowania należności przed dniem upływu tego terminu. Wniosek należy podpisać.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą powołane przez wnioskodawcę okoliczności uzasadniające konieczność ubiegania się o ulgę w spłacie oraz dokumenty dotyczące powołanej sytuacji życiowej, finansowej, majątkowej, zdrowotnej.
Ponadto, w przypadku przedsiębiorców należy dołączyć dane dotyczące pomocy publicznej.

Formularz wniosku oraz załączniki, jakie podatnik winien złożyć wraz z wnioskiem, tj. druki:
- oświadczenia o stanie finansowym i majątkowym,

- formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis wraz z oświadczeniem o udzielonej lub nieudzielonej pomocy de minimis,,
- w przypadku ubiegania się o pomoc inną niż pomoc de minimis,  formularza informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
- oświadczenia ORD-HZ o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być  przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach  majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego,
udostępniane są przez pracowników Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy - pok. 204, 230 lub elektronicznie.

Wzory formularzy dotyczących pomocy publicznej są również dostępne na stronie internetowej  http://www.uokik.gov.pl/ w zakładce Pomoc Publiczna - Informacje dodatkowe.

 

Podstawy prawne:

  • ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.),
  • ustawa z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20.03.2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 350).
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 29.10.2019 Data publikacji: 29.10.2019 12:57 Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2019 13:14
Autor: Krzysztof Kaszewski Osoba publikująca: Edyta Muszyńska Osoba modyfikująca: Edyta Muszyńska