Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w urzędzie skarbowym

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w urzędzie skarbowym

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w urzędzie skarbowym

  O zaświadczenie zawnioskuj elektronicznie w e-Urzędzie Skarbowym. Sprawdź, jakie to proste."    Zaświadczenia (podatki.gov.pl)

   

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności przepisy następujących aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,,
  • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • zarządzenie  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej,
  • Zarządzenie nr 37 Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie postępowania w przypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
  • Regulamin organizacyjny urzędu skarbowego.

  Sprawy w urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu zasad wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej.

  Zgodnie z Ordynacją podatkową załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 139 § 1 Op).

  Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania, lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie. (art. 139 § 2).

  W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 § 1 Op). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 § 4 Op).

  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do organu wyższego stopnia, tj. do dyrektora izby administracji skarbowej (art. 141 §1 Op).

  Postępowanie wszczynane jest na wniosek strony.

  Przy postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się do dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem organu pierwszej instancji, który tę decyzję wydał.

  Sprawy załatwiane są w formie pisemnej.

  Uprawnienia do podpisywania pism określa Regulamin organizacyjny Organu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.06.2015 Data publikacji: 03.06.2015 07:47 Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2023 13:48
  Autor: Maciej Cichański Osoba publikująca: Maciej Cichański Osoba modyfikująca: Beata Kręciszewska
  Rejestr zmian