Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Urząd Skarbowy prowadzi następujące ewidencje:

  • Ewidencja podatników i płatników.
  • Ewidencja zobowiązanych.
  • Rejestr podatników podatku od towarów i usług.
  • Rejestr wydanych zaświadczeń.
  • Rejestr czynności cywilnoprawnych.
  • Rejestry prowadzonych i załatwionych spraw.
  • Rejestr aktów notarialnych.
  • Rejestr zaewidencjonowanych kas fiskalnych.
  • Rejestr kontroli podatkowych.
  • Ewidencja mandatów.
  • Ewidencja materiałów archiwalnych.

  Podstawę oraz zasady prowadzenia przez Urząd Skarbowy rejestrów, ewidencji i archiwów regulują następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa,
  • ustawa z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • zarządzenie Nr 37 Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie postępowania w przypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach,
  • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
  • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym,
  • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.03.2015 Data publikacji: 27.03.2015 14:07 Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2021 14:00
  Autor: Maciej Cichański Osoba publikująca: Maciej Cichański Osoba modyfikująca: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska
  Rejestr zmian