«Powrót

Opłata „cukrowa” i opłata od alkoholu od 1 stycznia 2021 r.

Opłata „cukrowa” i opłata od alkoholu od 1 stycznia 2021 r.

Opłata „cukrowa” i opłata od alkoholu od 1 stycznia 2021 r.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy przypomina, że z dniem 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą dwie opłaty: dotycząca zaopatrywania w napoje alkoholowe o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml a także opłata od środków spożywczych („opłata cukrowa"). (1)

Opłata dot. zaopatrywania w napoje alkoholowe o ilości nominalnej napoju do 300 ml

Od nowego roku przedsiębiorcy zaopatrujący przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży będą zobowiązani do wnoszenia opłaty związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml. Opłata ta wyniesie 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.
Przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy napojami alkoholowymi będą zobowiązani m.in. do złożenia w postaci elektronicznej informacji w sprawie opłaty oraz do obliczenia i wniesienia opłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza. Niedopełnienie powyższych obowiązków wiąże się z karami pieniężnymi, o których mowa w ustawie.
Organem właściwym w sprawie opłat będzie/jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty.
Podstawa prawna: art. 92 ust. 11 i następne ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277)

Opłata od środków spożywczych – „opłata cukrowa"

Ponadto od 1 stycznia 2021 wprowadzona zostaje opłata od napojów słodzonych (tzw. opłata cukrowa), która składać ma się z części stałej i zmiennej. Stała część opłaty wynosi 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej oraz 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna). Z kolei opłata zmienna wynosić będzie 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml - w przeliczeniu na litr napoju.
Obowiązek wnoszenia opłaty ciążyć będzie na:

  • podmiotach sprzedających napoje do punktów sprzedaży detalicznej albo prowadzących sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importera napoju;
  • zamawiających, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta, dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Podmioty te zobowiązane będą m.in. składać informację w sprawie opłaty oraz obliczać i wpłacać opłatę w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Będzie to naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty. Również w tym przypadku niedopełnienie powyższych obowiązków wiąże się z karami pieniężnymi, o których mowa w ustawie.
Podstawa prawna:  (Rozdział 3a) art. 12a – art. 12k ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 oraz z 2020 r. poz. 322)

 

1. Ustawą z dnia 14 lutego 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493) wprowadzono opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml tzw. „małpek" oraz opłatę od środków spożywczych tzw. „opłatę cukrową"