Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Status prawny urzędu skarbowego reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 121, poz. 1267 z późn. zm.). Naczelnik Urzędu jest organem podatkowym pierwszej instancji. Jako organ administracji rządowej niezespolonej podlega Dyrektorowi Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

  W sprawach organizacyjno-finansowych, w tym z zakresu prawa pracy, urzedy skarbowe wraz z nadzorująca je Izbą Skarbową, stanowią jednostkę organizacyjną, której kierownikiem jest Dyrektor Izby Skarbowej.
  Izba Skarbowa wraz z podległymi urzędami skarbowymi prowadzi gospodarkę finansową, jako samodzielnie bilansująca się jednostka budżetowa.

  Urzędem Skarbowym kieruje Naczelnik, który odpowiada przed Dyrektorem Izby Skarbowej za prawidłową i terminową realizację zadań urzędu skarbowego.
  Zakres działania, terytorialny zasięg oraz organizację Urzędu Skarbowego określają w szczególności:

  • ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 578);
  • art. 14 ust. 7 i 8, art. 15, art. 18, art. 40, art. 47, art. 52, art. 54, art. 66 oraz art. 74 ust. 3-5, a także art. 5, art. 39 pkt 2–14, 16, 18, 22 i 23, art. 41, art. 43, art. 45 pkt 1, pkt 2 lit. a tiret drugie, pkt 4–7, 10–14, 16 i 18, art. 49–51, art. 55, art. 68, art. 70, art . 72, art. 74 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 75 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269 ze zm.);
  • zarządzenie Nr 15 Ministra Finansów z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin., poz.15);
  • rozporządzenie Ministra Finansów z 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. 2013, poz. 1441);
  • regulamin organizacyjny.

  Urzad Skarbowy jest  finansowym organem postępowania przygotowawczego, w sprawach karnych skarbowych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.03.2015 Data publikacji: 24.03.2015 07:56 Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2016 14:22
  Autor: Maciej Cichański Osoba publikująca: Maciej Cichański Osoba modyfikująca: Maciej Cichański
  Rejestr zmian