«Powrót

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy - Andrzej Pasek

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy - Andrzej Pasek

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy - Andrzej Pasek

ul. Dr. K. Marcinkowskiego 7

85-056 Bydgoszcz

52 32 56 113

 

Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 1. Zastępcami;
 2. Głównym Księgowym;
 3. Pionem Wsparcia, w skład którego wchodzą:
  • Dział Obsługi Prawnej
  • Wieloosobowe Stanowisko Audytu Wewnętrznego
  • Referat Obsługi Klienta i Komunikacji Zewnętrznej
  • Dział Kontroli Wewnętrznej 
  • Referat Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji z Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych
  • Wieloosobowe Stanowisko Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  • Wieloosobowe Stanowisko Ochrony Danych z Inspektorem Ochrony Danych IAS
 4. Pionem Informatyki, w skład którego wchodzą:
  Wydział Informatyki:
  • Referat Bezpieczeństwa i Licencji;
  • Pierwszy Referat Systemów Lokalnych i Bazy Wiedzy;
  • Drugi Referat Systemów Lokalnych i Bazy Wiedzy;
  • Trzeci Referat Systemów Lokalnych i Bazy Wiedzy;
  • Referat Helpdesk;
  • Pierwszy Referat Wsparcia Informatycznego oraz Infrastruktury Sieciowej i Serwerowej;
  • Drugi Referat Wsparcia Informatycznego oraz Infrastruktury Sieciowej i Serwerowej;
  • Trzeci Referat Wsparcia Informatycznego oraz Infrastruktury Sieciowej i Serwerowej;
  • Czwarty Referat Wsparcia Informatycznego oraz Infrastruktury Sieciowej i Serwerowej;
  • Piąty Referat Wsparcia Informatycznego oraz Infrastruktury Sieciowej i Serwerowej;
  • Referat Systemów Centralnych i Wsparcia Testowania.

Do wyłącznej kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

 1. wydawanie wewnętrznych aktów prawnych, ustalanie regulaminu organizacyjnego Izby Administracji Skarbowej i jego zmian;
 2. ustanawianie pełnomocników, powoływanie zespołów i komisji o charakterze opiniodawczo-doradczym;
 3. wnioskowanie w sprawie zmian w terytorialnym zasięgu działania naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego;
 4. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Izby Administracji Skarbowej;
 5. sprawy dotyczące planowania i realizacji audytu wewnętrznego w Izbie Administracji Skarbowej;
 6. planowanie i prowadzenie kontroli wewnętrznej w podległych urzędach skarbowych we współpracy z komórkami organizacyjnymi Izby Administracji Skarbowej;
 7. rozpatrywanie skarg i wniosków, w tym w rozumieniu Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego;
 8. kształtowanie i realizowanie procesów zarządczych w Izbie Administracji Skarbowej;
 9. zapewnienie przestrzegania tajemnicy skarbowej i ochrony pozostałych informacji prawnie chronionych oraz wykonywanie funkcji administratora danych osobowych;
 10. zatwierdzanie planu finansowego Izby Administracji Skarbowej, dysponowanie funduszami, zatwierdzanie list wypłat oraz sprawowanie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi przydzielonymi Izbie Administracji Skarbowej pod względem legalności, gospodarności i celowości;
 11. ogłaszanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe;
 12. kierowanie zawiadomień do Prokuratury na podstawie odrębnych przepisów.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 27.02.2017 Data publikacji: 27.02.2017 06:58 Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2018 15:16
Autor: Maciej Cichański Osoba publikująca: Maciej Cichański Osoba modyfikująca: Bartosz Tokarczyk
Rejestr zmian