Wiążąca informacja akcyzowa

  Wiążąca informacja akcyzowa

  Wiążąca informacja akcyzowa


  Przeglądarka wydanych decyzji WIA


  Wprowadzenie na gruncie ustawy o podatku akcyzowym instytucji Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA) ma na celu umożliwienie uzyskania od właściwego organu podatkowego wiążącej organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji według Nomenklatury Scalonej wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych lub określenia rodzaju wyrobów akcyzowych.

  Decyzja WIA wydawana jest przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.
  Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej składany jest na piśmie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu na adres:


  Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  Referat Wiążącej Informacji Akcyzowej
  ul. Hercena 11
  50-950 Wrocław
  lub w postaci elektronicznej, podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub wykorzystując profil zaufany poprzez zaufany poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

   


  .
  Korzyści wynikające z posiadania WIA:

  • WIA ułatwia stosowanie przepisów ustawy o podatku akcyzowym,
  • WIA daje poczucie bezpieczeństwa, bowiem wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, na rzecz którego została wydana (tylko w odniesieniu do wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, wobec których czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane po dniu, w którym informacja została wydana),
  • ułatwia podmiotom posiadającym WIA relacje z organami podatkowymi.
  • WIA w połączeniu z interpretacją indywidualną dają całokształt wiedzy w zakresie interpretacji przepisów ustawy o podatku akcyzowym i obowiązków z niej wynikających w zakresie danego wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego.

  Różnica pomiędzy Indywidualną interpretacją podatkową (KIS) a WIA:

  • interpretacja indywidualna stanowi wykładnię prawa dokonaną przez właściwe organy podatkowe w odniesieniu do przedstawionego przez wnioskodawcę zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje – obowiązki podatkowe, natomiast
  • wiążąca informacja akcyzowa określa kod klasyfikacji towarowej według Nomenklatury Scalonej CN dla wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych lub wskazuje na rodzaj wyrobów akcyzowych.

  Indywidualna interpretacja podatkowa czy WIA?
  Największą pewność w obrocie gospodarczym w zakresie podatku akcyzowego daje zatem uzyskanie w pierwszej kolejności WIA, a następnie uzyskanie wobec tak zaklasyfikowanego wyrobu akcyzowego interpretacji indywidualnej w zakresie stosowania przepisów ustawy akcyzowej w odniesieniu do ww. wyrobu.

  Należy pamiętać, iż w pierwszej kolejności należy wystąpić o WIA, bowiem w przypadku posiadania interpretacji indywidualnej w odniesieniu do tego samego wyrobu organ podatkowy jest obowiązany z mocy prawa odmówić wydania decyzji WIA.

  Przepisy prawne

  Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej
  Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej
  Wyciąg z ustawy o podatku akcyzowym

  Jak złożyć wniosek o WIA?

  Kontakt
  Korespondencję prosimy kierować na adres:
  Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  Referat Wiążącej Informacji Akcyzowej
  ul. Hercena 11
  50-950 Wrocław

  Chcesz skrócić czas oczekiwania na WIA?
  Wypełniony z naszą pomocą wniosek pozwoli przede wszystkim uniknąć szeregu błędów formalnych, co znacznie może skrócić czas oczekiwania na decyzję WIA.

  Najpierw zapoznaj się z informacjami w zakładce - Jak złożyć wniosek o WIA?

  Tam znajdziesz podstawowe informacje o poszczególnych polach wniosku oraz dokumentach, jakie powinny być do niego dołączone.
  Jeżeli zawarte tam wskazówki okażą się niewystarczające – możesz skorzystać z naszej pomocy:
  dzwoniąc na numer informacji telefonicznej 71/ 37-05-444
  lub
  wysyłając pytania związane z wypełnieniem wniosku o WIA na adres e-mail: wiapomoc@wro.mofnet.gov.pl

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 26.10.2017 Data publikacji: 26.10.2017 10:28 Data ostatniej modyfikacji: 13.07.2018 10:23
  Autor: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu Osoba publikująca: Anita Kruczkowska-Lassak Osoba modyfikująca: Anita Kruczkowska-Lassak
  Rejestr zmian